ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ З НАДАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГФОП МАЛИШЕВ, іменований надалі «Виконавець», з однієї сторони, та будь-яка особа або її уповноважений представник, яка приєднається до цього договору у спосіб, визначений цим договором, іменована надалі «Замовник», з іншої сторони, надалі «Сторони», відповідно до вимог ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали цейдоговір про наступне:

1. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

1.1. Договір публічної оферти з надання готельних послуг – це договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе обов'язок здійснювати надання готельних послуг кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього договору встановлюються однаковими для всіх Замовників, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Виконавець не має права надавати переваги одному Замовнику перед іншим щодо укладення цього договору, якщо інше не встановлено законом.

1.2. Договір приєднання до договору публічної оферти з надання готельних послуг – це договір, умови якого встановлені Виконавцем у договорі публічної оферти з надання готельних послуг, який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого договору публічної оферти з надання готельних послуг в цілому, через оплату рахунку з надання готельних послуг, який було виставлено Виконавцем. Замовник не може запропонувати свої умови договору.

1.3. Момент укладення договору приєднання – це момент проведення Замовником оплати рахунку з надання готельних послуг, який було виставлено Виконавцем та зарахування вказаних коштів на поточний рахунок Виконавця. Особи, які забронювали номер, але не внесли передоплату, вважаються такими, що лише виразили намір укласти даний договір.

1.4. Готельна послуга– дії (операції) Виконавця з розміщення Гостя шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання в готелі, а також інша діяльність, пов'язана з розміщенням та тимчасовим проживанням. Готельна послуга складається з основних та додаткових послуг, що надаються Гостям готелю.

1.5. Cпоживач (Гість) –фізична особа, яка придбає, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товари, роботи, послуги для власних (побутових) потреб. Замовлення готельних послуг може бути здійснено однією особою на користь іншої особи чи групи осіб.

1.6.Група гостей – це особи кількістю від 10 (десяти) осіб, що прибувають та вибувають з готелю одночасно (тобто протягом розрахункової доби).
1.7.Номер – окреме мебльоване приміщення, що складається з однієї або декількох кімнат, обладнаних для тимчасового проживання.

1.8. Бронювання – попереднє замовлення Замовником основних і/або додаткових послуг готелю у певному обсязі, з метою використання послуг в обумовлені терміни конкретним споживачем або групою споживачів. 1.9.Підтвердження бронювання – письмове підтвердження готелю щодо виконання замовленого обумовленого переліку основних і додаткових послуг згідно з заявкою.

1.10.Анулювання – відмова від заброньованих послуг.

1.11. Безповоротний тариф – встановлена вартість основних готельних послуг, який застосовується готелем для обов'язкової передоплати повної вартості проживання згідно з бронюванням, що не повертається у разі анулювання чи неприбуття Гостя (групи Гостей) до Готелю.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. У порядку та на умовах, визначених цим договором, Виконавець зобов`язується надати Замовнику або третім особам, які вказані Замовником відповідно до бронювання, готельні послуги,а саме: послуги з тимчасового розміщення та тимчасового проживання у Апарт-Готелі «LAVINA», який розташований за адресою: Україна, 40035, м. Суми, просп. М. Лушпи 5

2.2. З моменту зарахування Замовником коштів на рахунок Виконавця за надання готельних послуг згідно з виставленим рахунком вважається, що Замовник приєднався до даного договору, погодився з усіма його умовами та жодних претензій чи зауважень щодо викладених у ньому умов не має.

3. ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ ТА ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ СТОРІН

3.1. Бронювання номерів здійснюється шляхом надання Замовником повної згоди з даним договором.

3.2. Номер є заброньованим, якщо на електронну пошту Замовника надійшло підтвердження бронювання від Виконавця.

3.3. Після отримання підтвердження та платіжної інформаціїпри оформленні бронювання по безповоротному тарифу, Замовник зобов'язаний здійснити оплату послуг Виконавцюу розмірі 100% вартості проживаннязгідно з оформленим бронюванням. Якщо Замовник не здійснює передоплату, бронювання вважається недійсним.

3.4. Бронювання є гарантованим лише за умови попередньої оплати послуг, у сумі 100% вартості проживання, згідно з оформленим бронюванням, на розрахунковий рахунок, який було надано Виконавцем.

3.5. Для Замовників, які здійснюють групове бронювання можлива відстрочка оплати послуг для підтвердження бронювання. В такому випадку оплата 50 (п'ятдесяти) % від загальної вартості послуг має бути здійснена не пізніше, ніж за 14 календарних днів до дати запланованого заїзду групи. Якщо Замовник не здійснює передоплату, протягом вказаного вище терміну, бронювання вважається не дійсним. Якщо групове бронювання здійснюється пізніше, ніж за 14 календарних днів до дати запланованого заїзду групи, то оплата послуг здійснюється без відстрочення платежу на умовах 100% попередньої оплати.

3.6. Кошти, які було перераховано від Замовника Виконавцю на підтвердження бронювання проживання за безповоротним тарифом, Замовнику не повертаються за умови анулювання бронювання чи неприбуття Гостя (групи Гостей) до Готелю.

3.7. Оплату комісій і відсотків, пов'язаних з перерахуванням коштів, здійснює Замовник.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник має право:

4.1.1. З власної ініціативи достроково здійснювати розрахунки з Виконавцем.

4.1.2. Відмовитися від готельних послуг Виконавця без повернення суми передоплати, здійсненої при оформленні бронювання за безповоротним тарифом.

4.1.3. Вимагати від Виконавця належної якості послуг, що надаються, та належного виконання умов цього Договору.

4.2. Замовник зобов'язаний:

4.2.1. Виконувати умови даного Договору.

4.2.2. Ознайомитись і повністю виконувати Правила проживання в Апарт-Готелі «LAVINA», викладені на сайті https://hotel.sumy.ua/ymovaprogivanna. У випадку порушення Правил проживання готель залишає за собою право відмовити у наданні послуг в повному обсязі, без повернення коштів за неотримані послуги.

4.2.3. Своєчасно здійснювати оплату заброньованих послуг в строки та в порядку, визначеними цим договором.

4.2.4. Не вимагати повернення передоплати за заброньовані готельні послуги, у разі анулювання бронюванняза безповоротним тарифом або фактичного неприбуття Гостя (групи Гостей) до Готелю.

4.2.5. Відповідати перед Виконавцем за відшкодування завданих збитків згідно з наданим рахунком та актом про пошкодження майна(завдання шкоди).

4.3. Виконавець зобов'язаний:

4.3.1. Забезпечити якісне надання готельних послуг згідно з Правилами проживання в Апарт-Готелі «LAVINA» та відповідно до законодавстваУкраїни.

4.3.2. Інформувати Замовника про послуги, що надаються на території готелю, та форму і порядок їх оплати.

4.3.3. При наданні послуг дотримуватись умов (вимог), визначених в замовленні на бронювання, яке надане Замовником.

4.3.4. Нести відповідальність за комплектність та справність обладнання в номерах, а також за якість підготовки номеру до заселення.

4.4. Виконавець має право:

4.4.1. Виконавець залишає за собою право, на власний розсуд, поселити Гостя в інший номер такого ж або вищого рівня (категорії).

4.4.2. У разі знищення чи пошкодження майна стягнути з Замовника компенсацію завданих готелю збитків в повному обсязі, відповідно до затвердженого прейскуранту.

4.4.3. Відмовити Замовнику в поселенні чи розірвати договір (здійснити виселення)у випадках порушення даного Договору та/або Правил проживання в Апарт-Готелі «LAVINA».

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1 У випадку порушення своїх зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цього договору. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням визначених умов.

5.2. У випадку, якщо між сторонами цього договору в добровільному порядку не буде досягнута домовленість щодо спірних питань, зацікавлена сторона має право звернутися до суду.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони не несуть відповідальності за даним договором, якщо неможливість виконання ними своїх зобов'язань виникла через обставини нездоланної сили (форс-мажорні обставини), що не залежать від волі Сторін і знаходяться поза їхньою компетенцією, що підлягає доведенню Стороною, яка посилається на такі обставини. До таких обставин відносяться, зокрема, військові події, природні катаклізми, страйки й інші подібні обставини. Документом, що підтверджує обставини нездоланної сили є довідка ТПП за місцем перебування відповідної Сторони.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. На відносини Сторін, які не врегульовані даним договором, поширюються норми діючою законодавства України.

7.2. Строк дії даного договору визначається Сторонами до моменту повного виконання взятих на себе зобов`язань, а в частині розрахунку – до моменту повного розрахунку між Сторонами.

Договір викладений українською мовою має переважну силу

З усіх питань звертайтеся до нас будь-яким зручним способом:

E-mail: sumyflat@gmail.com
Телефон: +380951985576

©2021 APART-HOTEL LAVINA SUMY
e-mail us: sumyflat@gmail.com